FIR 50/385 (3+1)

///FIR 50/385 (3+1)
FIR 50/385 (3+1)2018-03-12T15:54:28+08:00

Project Description

FIR 50/385 (3+1)

• 模块化设计
• 适用于主配电回路
• 采用欧洲进口MOV或GDT保护元件

电气参数
依据IEC/EN/VDE分类Class I、II / Type 1、2 / B、 C
最大持续工作电压(AC/DC)
Uc (L-N)
385/500 V
最大持续工作电压(AC/DC)
Uc (N-PE)
255 V
标称放电电流(8/20)In25 kA/30 kA
最大放电电流(8/20)Imax60 kA/50 kA
雷击冲击电流(10/350)Iimp12.5 kA/50 kA
特征能量W/R39 kJ/Q / 2.5 MJ/Q
电荷量Q6.25 As/50 As
电压保护水平Up (L-N)< 1.7 kV
电压保护水平Up (N-PE)< 1.7 kV
残压Ures @ Iimp< 1.4 kV
残压Ures @ 5kA(8/20)< 1.3 kV
续流Ifi100 ARMS
响应时间tA< 25 ns/100 ns
热保护YES
后备熔丝(当主熔丝>250 A)160 Agl
短路耐受能力ISCCR25 kA/50 Hz
一般参数
工作温度-40℃ 至 +80℃
端子拧紧力矩最大3.0 Nm
安装导线截面积35 mm2(单股线)/25 mm2(多股线)
安装方式35 mm导轨,EN 60715
防护等级IP20
外壳材料热塑性材料:阻燃等级UL94 V-0
脱离器动作指示红色指示牌
遥信端子(RC)YES
遥信规格AC:250 V/0.5 A;125 V/3 A
遥信导线截面积最大1.5 mm2
遥信端子拧紧力矩0.25 Nm
标准IEC/EN 61643-11
适用配电系统TT, TN-S
保护模式L-N,N-PE